Vrienden van de Leidsehout Vereniging vrienden van
De Leidse Hout

Concept verslag ALV 15 maart 2016

 

Concept verslag van de 32ste Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

Aanwezig: - Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (Huub Frencken, Freek van Beetz, Jeroen Visser, Werner Hendriks) en verder Jan Reedijk, Thilde Floor, Peter Floor, Friso Versluijs, Jan Schipperijn, Lieke van Boven, Luc Röst, Peter Bas Backer, Luuk Aelvoet,Ton Gordijn, Lenie van Gorkum, Mies Schipperijn, E.M. Vroom.
Afgemeld: bestuurslid Pim Mineur, Ton Staphorst, Nel Stikkelorum, Rianne Boonstra en Thijs Breet.

1. Opening
De opent voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. De financiële stukken worden rondgedeeld en zijn ook op de website geplaatst.

2. Vaststelling verslag 31e ALV van 31 maart 2015
Friso Versluijs meldt dat de positieve trend rond de ontwikkeling van de plannen m.b.t. het ‘Bos van Bosman’, die zich vorig jaar al aftekende, zich tot tevredenheid heeft doorgezet. Het belang van flora en fauna vraagt nog wel om extra aandacht. De voorzitter dankt de heer Versluijs voor zijn inzet, die hij ook namens de VVLH verricht.
De bouw van de sporthal in de Kikkerpolder is inmiddels in volle gang. We hebben kunnen bereiken dat tussen het bouwwerk en de Groene Maredijk een bredere groenstrook wordt gerealiseerd. Er is kritiek op de aangebrachte kleur groen.
De actualisering van het ledenbestand zal naar verwachting voor het eind van het jaar zijn afgerond
Coördinator Natuurwandelingen Ton Gordijn geeft een toelichting op het programma voor dit jaar, dat ook op de website geraadpleegd kan worden.
Het verslag wordt met dank aan de secretaris vastgesteld.

3 . Terugblik op 2015
Zie ook de Nieuwsbrief van december 2015.
De actualisering van de website is voltooid.
De aanpak van de verloedering van de Leidse Hout, zoals die in ons ‘Zwartboek’ (zie website) is vastgelegd, krijgt geleidelijk aan wel gestalte, maar er blijft nog veel te wensen over: herinrichting omgeving Waterlelie, prullenbakken, theehuis (openbaar toilet) en meer toezicht. De voorzitter merkt op dat het bestuur blijft proberen om de gemeente zich aan haar afspraken te laten houden met betrekking tot het beheer en het onderhoud van het park. Hij beklemtoont dat ook sociale controle belangrijk is om verloedering tegen te gaan: door klachten daadwerkelijk te melden bij de politie en via de evenementenlijn, kan een actiever optreden van de overheid worden bewerkstelligd.
Bij de jaarlijkse schouw zullen punten die ter vergadering zijn ingebracht (zoals de omgevallen boom) worden meegenomen. Het bestuur zal proberen om de bemensing van de ‘groengroep’ te vergroten.
De ‘pilot’ (6 voorstellingen), met steun van de Ondernemersvereniging Boerhaavekwartier, ter vergroting van het gebruik van het Openluchttheater, is geëvalueerd. Financieel is sprake van een tegenvaller, maar er is voldoende draagvlak om voor dit jaar, met steun van sponsoren en met een gevarieerd en artistiek aantrekkelijk programma van 12 voorstellingen, nog een poging te wagen om het openluchttheater meer te gebruiken
Het afgelopen jaar traden in de Waterlelie maar liefst 20 amateurgezelschappen op voor in totaal 17 voorstellingen. De publieke belangstelling was mede door het mooie weer groot. Er kan van een succesvol jaar gesproken worden, dank zij de perfecte organisatie door Werner Hendriks, de sponsors en de inzet van een team van vrijwilligers.
Het bestuur kan zich op hoofdlijnen vinden in het Bestemmingsplan voor evenementen in de Leidse Hout, dat overigens nog definitief moet worden vastgesteld (per jaar twee grotere en één klein evenement op de grote speelweide, max. 12 kleine voorstellingen in het openluchttheater, en bij de Waterlelie en het Theehuis max. 40 concerten e.d.). Wel zou het broedseizoen moeten worden ontzien en zou Werfpop niet verder mogen groeien.Voor nadere details zie de website.
Het bestuur zal bij de evaluatie van de Evenementennota kritiekpunten inbrengen, zoals de ter vergadering geuite wens tot spreiding van de evenementen, de maximering en vaststelling van de bezoekersaantallen.

4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016:
De penningmeester geeft een toelichting. De erfenis is voor een deel ontvangen en daaruit zijn de eerder afgesproken uitgaven gedaan. Voor het Leidse Hout Festival is, door tegenvallende bezoekersaantallen, meer uitgegeven dan was begroot. Ook de kosten voor de pilot waren hoger dan verwacht. De kosten van de uitvoeringen in de Waterlelie zijn binnen de begroting gebleven. Het bestuur hoopt dat mede dank zij de sponsoring en de samenwerking met Stadspodia het festival in het Openluchttheater (met 12 voorstellingen) in 2016 financieel een positief resultaat zal laten zien.
De financiële stukken en het Verslag van de Kascommissie (die wel enige zorgen kenbaar maakt over de kosten van de evenementen) worden bij acclamatie goedgekeurd.
Als nieuwe leden van de Kascommissie hebben zich Lieke van Boven en Floor Stoutjesdijk gemeld. De voorzitter zal Ton Staphorst benaderen als derde lid.

5. Begroting en Contributie 2016
De ALV gaat akkoord met de voorliggende begroting, met dien verstande dat de bijdrage aan het Festival (OLT) beperkt zal blijven tot de toegezegde € 3000,-
Voor nieuwe leden zal de contributie € 15,- bedragen. Aan de ALV voor het volgend jaar zal worden voorgesteld om de contributie voor alle leden te verhogen naar € 15,-
De penningmeester zegt toe zorg te dragen voor een actievere contributie-inning.

6. Plannen voor 2016 en volgende jaren.
De natuurwandelingen onder leiding van Ton Gordijn en Luc Röst mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen. Er zijn er dit jaar 4 gepland (zie Website). Naar alle waarschijnlijkheid komen daar ook Natuurpaden (voor de scholen) bij. Die zullen ook op de website worden geplaatst.
Het concertprogramma voor de Waterlelie is rond, op 31 juli na. Werner Hendriks vraagt naar suggesties. Hij zal actie ondernemen om het aantal vrijwilligers te vergroten.
Ook voor het Openluchtfestival Leidse Hout 2016 zijn vrijwilligers nodig; daarvoor zal nog actie worden ondernomen. Uitvoerige informatie over data en programma (op 6 augustus treedt Ricciotti weer op) zal op de website worden geplaatst.
Werner Hendriks heeft contact opgenomen met een tweetal kunstenaressen om, met inzet van kinderen uit de aanpalende buurten en met steun van de gemeente, de bewegwijzering in het park te verbeteren. De gesprekken daarover zullen de komende maanden worden voortgezet.

De voorzitter merkt op dat voor een effectieve en succesvolle uitvoering van de veelheid van activiteiten het bestuur dringend uitbreiding behoeft. De bewoners van de buurten rond de Leidse Hout zullen hiervoor, met advertenties in de wijkkranten, actief worden benaderd.

7. Rondvraag
Mies Schipperijn vraagt aandacht voor de Van Es-bank, waarvan het naambordje is verdwenen.
De voorzitter merkt op dat binnenkort leerlingen van Bona de banken zullen herstellen, zoals dat in een convenant is vastgelegd.

8 Sluiting
Onder dankzegging voor de inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

F.P. van Beetz, secretaris VVLH

< Ga terug

Download hier het beheerplan volkspark de leidse hout

Downloaden

Bekijk de laatste foto's

Naar fotoalbum